český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Lösningsmedel för avfettning och rengöring, ej klassificerat som brandfarligt, omklassificering av ATEX-områden. Fritt från VOC, Effektivisering av planen för användning av lösningsmedel (IED-direktivet). Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Godkänt för NSF K1. Hög sedimenteringsförmåga i komponenttvättar för avfettning. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar. HACCP BRC8 IFS. icke brandfarligt säkert avfettingsmedel. UTAN VOC. NSF-CERTIFIERAT. Särskilt avsett för komponenttvätt. Kan användas varmt, i rengöringsmaskiner. dielektriskt. Avfettningsmedel för komponenttvätt, Tillverkare industriella avfettningsmedel, icke brandfarligt avfettningsmedel, biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel, säkert avfettningsmedel, lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel, LÖSNINGSMEDEL, avfettningsmedel utan VOC, lösningsmedel för komponenttvättar, lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. icke brandfarligt lösningmedel. NSF-certifierat lösningsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Lösningsmedel som kan användas varmt. Lösningsmedel utan VOC. Lösningsmedel för komponenttvätt. lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll
Last update: 2024/02/09 10:01

 

SÄKERT LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING

Icke brandfarligt, fritt från VOC, lätt biologiskt nedbrytbart

CERTIFIERAT MED NSF K1 för livsmedelsindustrin (IAA)

Med vegetabiliska estrar som förstärker avfettningsförmågan

Kan användas kallt eller varmt

Särskilt anpassat för avfettning i komponenttvätt

 

 

  

       

Lösningsmedel utan VOC

  

TEKNISK VÄTSKA FRAMSTÄLLD UR VEGETABILISKA ESTRAR

AVFETTNINGSMEDEL MED HÖG PRESTANDA

SÄRSKILT ANPASSAT FÖR KOMPONENTTVÄTTAR, STÄLLNINGAR, LEDNINGAR, TANKAR,

UPPSAMLINGSKÄRL, INDSTRIELLT UNDERHÅLL

 

Kan användas kallt eller för blötläggning vid temperaturer upp till 70 °C.

Omklassificering av ATEX-områden.

 

Mycket hög lösningsförmåga, Kb-index över 50.

 

Dielektriskt, överslagsspänning IEC156      50 000 volt.

 

Löser omedelbart upp tjära, råolja, tunga kolväten,

förbränningsrester, fetter och smörjmedel

 

Additiv sammansättning för snabbare sedimentering i komponenttvätt

 

EFFEKTIVARE PLAN FÖR ANVÄNDNING AV LÖSNINGSMEDEL

(IED-direktivet)

Lösningsmedlets massbalans start/slut

Lågflyktigt, drygt.

ELIMINERING AV UTSLÄPP FRÅN LÖSNINGSMEDEL

           

           ODP 0           

 

 

                   

                     PRP 0

 

Fryspunkt -20 °C. Utomhuslagring tillåten.

 

Minskar industriella risker och risken för rörelseförlust eller skadestånd

(försäkringslagen)

 

PRODUKTINFORMATION
Avfettningsmedel, icke brandfarligt säkert rengöringsmedel, biologiskt nedbrytbart, fritt från VOC, med hög lösningsförmåga särskilt utvecklad för att använda i komponenttvättar, teknisk vätska framställd ur jordbruksbaserade vegetabiliska estrar, kan även användas för alla typer av manuell avfettning med eller utan mekaniska hjälpmedel eller för nedsänkning i kalla eller varma bad, upp till en temperatur på 70 °C.

 

BRUKSANVISNING

Farligt. Följ försiktighetsanvisningarna. Läs noga faro- och riskangivelserna på förpackningen. Se säkerhetsdatabladet.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Vätska

-

Färg*

  Visuell

Färglös

-

Lukt

  Olfaktorisk

Mycket svag

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

810

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4470

-

Fryspunkt

  ISO 3016

<-20

°C

Löslighet i vatten

  -

Olöslig

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

2,5

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

<0,001

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0,0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

<0,1

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

>70

-

Förångningshastighet

  -

   >4

h

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

28

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  IEC.156

50000

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

>100

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

>230

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

0,6

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

6,5

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 

CLP-förordning

 

0

 

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

<1

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

<1

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

<3

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0,0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

  OCDE 301 A/C

>80, >90

%

Ångtryck vid 20°C

  -

<0,1

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

0

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

0

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

0

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

0

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

<0,01

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

0

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

1,55

Kol, motsvarighet i kg

YTTERLIGARE EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anilinpunkt

ASTM D 611

80

°C

Bioackumulering

Fördelningskoefficienten för oktanol och vatten

OCDE 107

<3

logKow

Klassificering för vattenförorening

WGK

1

Klass

 

FÖRPACKNINGAR

        IBC-behållare 1000 L

 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring, ej klassificerat som brandfarligt, omklassificering av ATEX-områden. Fritt från VOC, Effektivisering av planen för användning av lösningsmedel (IED-direktivet). Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Godkänt för NSF K1. Hög sedimenteringsförmåga i komponenttvättar för avfettning. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar. HACCP BRC8 IFS. icke brandfarligt säkert avfettingsmedel. UTAN VOC. NSF-CERTIFIERAT. Särskilt avsett för komponenttvätt. Kan användas varmt, i rengöringsmaskiner. dielektriskt. Avfettningsmedel för komponenttvätt, Tillverkare industriella avfettningsmedel, icke brandfarligt avfettningsmedel, biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel, säkert avfettningsmedel, lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel, LÖSNINGSMEDEL, avfettningsmedel utan VOC, lösningsmedel för komponenttvättar, lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. icke brandfarligt lösningmedel. NSF-certifierat lösningsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Lösningsmedel som kan användas varmt. Lösningsmedel utan VOC. Lösningsmedel för komponenttvätt. lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

200 L kagge 

 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring, ej klassificerat som brandfarligt, omklassificering av ATEX-områden. Fritt från VOC, Effektivisering av planen för användning av lösningsmedel (IED-direktivet). Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Godkänt för NSF K1. Hög sedimenteringsförmåga i komponenttvättar för avfettning. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar. HACCP BRC8 IFS. icke brandfarligt säkert avfettingsmedel. UTAN VOC. NSF-CERTIFIERAT. Särskilt avsett för komponenttvätt. Kan användas varmt, i rengöringsmaskiner. dielektriskt. Avfettningsmedel för komponenttvätt, Tillverkare industriella avfettningsmedel, icke brandfarligt avfettningsmedel, biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel, säkert avfettningsmedel, lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel, LÖSNINGSMEDEL, avfettningsmedel utan VOC, lösningsmedel för komponenttvättar, lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. icke brandfarligt lösningmedel. NSF-certifierat lösningsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Lösningsmedel som kan användas varmt. Lösningsmedel utan VOC. Lösningsmedel för komponenttvätt. lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

 

 

 20 L trumma

 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring, ej klassificerat som brandfarligt, omklassificering av ATEX-områden. Fritt från VOC, Effektivisering av planen för användning av lösningsmedel (IED-direktivet). Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Godkänt för NSF K1. Hög sedimenteringsförmåga i komponenttvättar för avfettning. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar. HACCP BRC8 IFS. icke brandfarligt säkert avfettingsmedel. UTAN VOC. NSF-CERTIFIERAT. Särskilt avsett för komponenttvätt. Kan användas varmt, i rengöringsmaskiner. dielektriskt. Avfettningsmedel för komponenttvätt, Tillverkare industriella avfettningsmedel, icke brandfarligt avfettningsmedel, biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel, säkert avfettningsmedel, lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel, LÖSNINGSMEDEL, avfettningsmedel utan VOC, lösningsmedel för komponenttvättar, lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. icke brandfarligt lösningmedel. NSF-certifierat lösningsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Lösningsmedel som kan användas varmt. Lösningsmedel utan VOC. Lösningsmedel för komponenttvätt. lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

Finns tillgängligt under namnet NEUTRALÈNE T 3000 för användning inom flygteknik

Intyg om lämplighet för luftfart, DGA N°153

3732 Akt Nr 051-19/DT/ASA/TA

 

 

ANVÄDNINGSMETODER 

                                    

Avfettning med trasa

 

Avfettning med borste

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Lågtrycksspruta med vattensköljning

 

Tankar för nedsänkning i varm eller kall vätska

 

 

 

 

Ultraljudstankar

 

Tankar för nedsänkning i varm eller kall vätska
Roterande eller translaterande korg A3 rengöringsmaskiner

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE